Nasze projekty

Rok 2018
@ 15 marca 2018 r. odbywało się zebranie członków Koła Naukowego w celu omówienia planów działania na semestr letni.
@ 19 kwietnia 2018 r. 10 studentów z dr Piotrem Zamelskim uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, w ramach którego przewidziano zwiedzanie Trybunału Konstytucyjnego i spotkanie z sędzią TK prof. Jarosławem Wyrembakiem, zwiedzanie Sejmu i Senatu RP, spotkanie z Robertem Nowickim, zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
@ 24 kwietnia 2018 r. 2018 r. studenci przysłuchiwali się obradom XL sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
@ W dniach 23-27 kwietnia dwie osoby z Koła Naukowego uczestniczyły w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli zorganizowanym przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej.
@ 11 maja 2018 r. członkowie Koła Naukowego uczestniczyli w II Konferencję Naukową o Rzemiośle pt. „Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
@ 13 maja 2018 r. członkowie Koła Naukowego uczestniczyli w przygotowaniu konkursu rodzinnego pt. „Prawo i ekonomia dla każdego” podczas pikniku naukowego w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki.
@ 29 maja 2018 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w nagraniu reportażu o kierunku administracja na Wydziale Ekonomii i Zarządzania przez TVP Opolu.
@ 30 maja 2018 r. udział 2 członków Koła Naukowego uczestniczyło w nagraniu audycji radiowej „Opolskie Akademickie” w Radio Opole.
@ 4 czerwca 2018 r. Koło Naukowe współorganizowało warsztaty pt. „Pisanie pism procesowych w sprawach konsumenckich” poprowadzone przez mgr Sandrę Gąsior, absolwentkę WEiZ i aplikantkę adwokacką.
@ 7 czerwca 2018 r. odbyło się zebranie członków Koła Naukowego w celu podsumowanie działalności i wyboru zarządu na rok 2018/2019.
@ 9 października 2018 r. odbywało się zebranie Koła Naukowego poświęcone ustaleniu planu pracy w roku akademickim 2018/2019.
@ 16 października 2018 r. Koło Naukowe nawiązało współpracę przy tworzeniu 23. wydania magazynu studenckiego FORWARD.
@ 20 listopada 2018 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w wizycie studyjnej w Sądzie Okręgowym w Opolu na rozprawie karnej dla zainteresowanych studentów II i III roku administracji.
@ 29 listopada 2018 r. Koło Naukowe zorganizowało certyfikowane warsztaty na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które poprowadził dr Piotr Zamelski.
@ 6 grudnia 2018 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w wizycie studyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. W ramach wizyty zapoznali się z systemem administrowania szpitalem i praktycznymi problemami administrowania dużym podmiotem leczniczym, studenci spotkali się z dyrektorem generalnym Dariuszem Maderą, pielęgniarką naczelną Marią Grzeczną oraz pracownikami Działu Organizacji, Działu Personalnego, Działu Kontraktowania, Rozliczeń, Analiz i Controlingu oraz zwiedzili Zakład Diagnostyki Obrazowej.
@ 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie z poczęstunkiem dla członków Koła Naukowego oraz studentów I i II roku administracji przed Świętami Bożego Narodzenia.

Rok 2017
@ W dniu 28.03.2017 odbyło się zebranie członków Koła Naukowego połączone z przywitaniem nowych członków z I roku administracji.
@ W dniach 21-22.04.2017 r. 4 członków Koła Naukowego brało udział w Konferencji Naukowej pt. „Młodzi dla Nauki Część III” w Zakopanem. Studentki wygłosiły referaty, które następnie zostały opublikowane w monografii naukowej. Koszty udziału i publikacji zostały sfinansowane z funduszy Koła Naukowego:
- Daniela Niedworok, Paulina Toszek, Wspieranie szkolnictwa wyższego przez trzeci sektor na przykładzie wybranych stowarzyszeń, w: Piotr Rachwał (red.), Marta Rachwał (red.), Waldemar Gorajczyk (red.), Poszerzamy Horyzonty. Tom III, Słupsk 2017, s. 45-54;
- Ines Wunschik, Natalia Hanula, Środki stosowane w postępowaniu w sprawach nieletnich, w: A. Piotrowska-Puchała (red.), M. Bogusz (red.), Piotr Rachwał (red.), Marta Rachwał (red.), Waldemar Gorajczyk (red.), Poszerzamy Horyzonty. Tom VI, Słupsk 2017, s. 34-45.
@ W dniu 21 kwietnia 2017 r. studentki z Koła Naukowego (Dominika Bienias, Dorota Janeczek, Nicole Kasprzyk i Sabina Puchała) wzięły udział w organizacji i obradach konferencji naukowej pt. „Rzemiosło - przyszłość, teraźniejszość, przeszłość”, która odbyła się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
@ W dniu 24.04.2017 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w Konferencji Naukowej „Opolskie Forum Młodych – Demografia i zatrudnienie”, która odbyła się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
@ W dniu 17.05.2017 r. 10 członków Koła Naukowego uczestniczyło w wizycie studyjnej w Sądzie Okręgowym w Opolu, w ramach które zwiedzali gmach SO i przyglądali się rozprawie w sprawie karnej.
@ W dniu 17.05.2017 r. studenci z Koła Naukowego rozpoczęli działania promocyjne Wydziału Ekonomii i Zarządzania w ramach „Studio Wydziałówka”. Studenci prowadzili sondę uliczną zadając pytania związane z kierunkami prowadzonymi przez WEiZ.
@ W dniach 31.05-01.06.2017 r. studentki z Koła Naukowego (Daniela Niedworok, Ines Wunschik, Nicole Kasprzyk) wzięły udział w wizycie studyjnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie poseł Danuty Jazłowieckiej.
@ W dniu 28.05.2017 r. studenci z Koła Naukowego wzięli udział w XIV Opolskim Festiwalu Nauki będąc współgospodarzami stanowiska Wydziału Ekonomii i Zarządzania podczas Pikniku Naukowego.
@ W dniu 5.06.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Koła połączone z wyborem członków zarządu na rok akademicki 2017/2018.
@ W dniu 27.10.2017 r. studenci z Koła Naukowego (II rok Administracji) wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dwie dekady Konstytucji - doświadczenia i wyzwania” zorganizowanej w Opolu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (obsługa administracyjna i debata studencka).
@ W dniach 10.10-20.11.2017 r. studenci z Koła Naukowego (II rok Administracji) brali udział w przygotowaniu rankingu przedsiębiorców „Złota Setka Opolszczyzny”. Studenci pozyskiwali potrzebne dane ze sprawozdań składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
@ W dniu 23.11.2017 r. studentka z Koła Naukowego (Dorota Janeczek) wzięła udział w „8. česko-slovenské sociologické dny” w Ostrawie i wygłosiła referat pt. „Wypalenie zawodowe na przykładzie wybranych grup zawodowych” (wspólnie z dr inż. Elżbietą Karaś).
@ W dniu 11.12.2017 r. w wydziałowej sali sądowej odbyło się zebranie członków Koła Naukowego i seminarium studenckie poświęcone procedurze cywilnej.
@ W dniu 12.12.2017 r. członkowie Koła Naukowego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.


Rok 2016

@ W dniach 1.03-30.04.2016 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w III edycji rankingu przedsiębiorców „Złota Setka Opolszczyzny". Zadaniem studentów było zebranie i opracowanie danych z Krajowego Rejestru Sądowego.
@ W dniu 20.04.2016 r. grupa 47 członków Koła Naukowego wzięła udział w wizycie studyjnej w Warszawie, podczas której zwiedzili Pałac Prezydencki oraz Sejm i Senat RP.
@ W dniu 26.04.2016 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w wizycie studyjnej na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oraz spotkali się z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem (I i III rok Administracji).
@ W dniu 31.05.2016 r. członkowie Koła Naukowego przygotowali inscenizację rozprawy sądowej dla studentów I roku Administracji.
@ W dniu 8.06.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Koła połączone z wyborem członków zarządu na rok akademicki 2016/2017 oraz zmianą nazwy i Statutu Koła.
@ W dniu 12.06.2016 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w XIV Opolskim Festiwalu Nauki – stanowisko Wydziału Ekonomii i Zarządzania podczas Pikniku Naukowego. Z kolei w dniu 14.06.2016 r. zaprezentowali warsztaty procedury sądowej w formie inscenizacji rozprawy sądowej z zakresu prawa cywilnego w wydziałowej sali sądowej.
@ W dniach 1.10-14.11.2016 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w III edycji rankingu przedsiębiorców „Złota Setka Opolszczyzny", w ramach którego zebrali i opracowali dane z Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 28.11.2016 wzięli udział w gali ogłoszenia wyników rankingu przedsiębiorców „Złota Setka Opolszczyzny" za lata 2014 i 2015.
@ W dniach 28.11-9.12.2016 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w akcji charytatywnej „Szlachetna paczka" (we współpracy z pozostałymi kołami naukowymi na Wydziale).
@ W dniu 16.11.2016 r. Koło Naukowe zorganizowało warsztaty procesu karnego dla studentów Wydziału, w dniu 30.11 – warsztaty postępowania cywilnego a w dniu 14.12 warsztaty prawa wykroczeń. Wszystkie zajęcia poprowadził dr Piotr Zamelski, opiekun Koła Naukowego.


Rok 2015
@ W dniu 26 marca członkowie Koła wzięli udział w wizycie studyjnej na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
@ W dniu 26 marca zorganizowano seminarium studenckie pt. „Prawa i obowiązki stron umowy najmu lokalu".
@ W dniu 15 kwietnia miała miejsce wizyta studyjna 44 członków Koła Naukowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Trybunale Konstytucyjnym.
@ W dniu 23 kwietnia członkowie Koła przygotowali i przeprowadzili „Warsztaty techniki prawodawczej" dla uczniów liceum ogólnokształcącego w ramach Dnia Otwartego na Politechnice Opolskiej.
@ W dniu 28 kwietnia członkowie Koła wzięli udział w wizycie studyjnej na sesji Rady Miasta Opola.
@ W dniu 25 maja odbyło się Walne Zebranie Koła połączone z wyborem członków zarządu na rok akademicki 2015/2016.
@ W dniu 30 września członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu i obsłudze Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – nowe perspektywy i nowe wyzwania" zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
@ W dniu 24 listopada zorganizowano warsztaty pisania CV i listu motywacyjnego poprowadzone przez p. Mateusza Parzybóta.
@ W dniu 26 listopada członkowie Koła wzięli udział w Festiwalu Kariery w Opolu.


Rok 2014
@ W dniu 15 stycznia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy o współpracy z Kołem Naukowym „Lex Pro Negotium" z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
@ W dniu 25 marca 2014 r. grupa członków Koła wzięła udział w wizycie studyjnej na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
@ W dniu 27 marca 2014 r. grupa członków wzięła udział w wizycie studyjnej na sesji Rady Miasta Opola.
@ W dniu 3 kwietnia 2014 r. miało miejsce przedstawienie rozprawy z zakresu prawa cywilnego podczas Dni Otwartych na Politechnice Opolskiej.
@ W dniu 9 kwietnia 2014 r. grupa członków wzięła udział w wizycie studyjnej w Sejmie i Senacie RP oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
@ Członkowie Koła współorganizowali Konferencję „I Ogólnopolskie Forum Gospodarcze" pt. „Problemy współczesnej gospodarki w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym", która odbyła się 29 maja 2014 r.
@ Członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu XII Opolskiego Festiwalu Nauki. W jego ramach 1 czerwca przeprowadzili konkurs rysunkowy dla dzieci pt. „W sądzie, w urzędzie, w firmie" oraz 2 czerwca przeprowadzili inscenizację rozprawy sądowej z zakresu prawa cywilnego.
@ W dniu 22 października odbyło się walne zebranie Koła Naukowego połączone z uzupełnieniem składu zarządu na rok akademicki 2014/2015 i zmianą Statutu Koła Naukowego.
@ W dniu 29 października odbyło się seminarium studenckie pt. „Uprawnienia Policji – wybrane zagadnienia", podczas którego studenci zaprezentowali przygotowane prezentacje.
@ W miesiącach październik – listopad studenci odbyli praktykę w Opolskim Parku Naukowo-Technologicznym polegającą na opracowaniu danych z Krajowego Rejestru Sądowego na potrzeby rankingu „Złota Setka". Była to druga edycja Rankingu, który ponownie powstał z inicjatywy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Nowej Trybuny Opolskiej.
@ Dnia 3 grudnia odbyło się seminarium studenckie pt. „Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego", na którym studenci omówili przygotowane zagadnienia.
@ W dniu 9 grudnia 2014 r. członkowie Koła spotkali się ze studentami I roku „Administracji". Spotkanie było połączone z inscenizacją rozprawy sądowej.
@ W dniu 11 grudnia członków Koła zaprezentowało inscenizację rozprawy sądowej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku.


Rok 2013
@ W dniu 26 lutego 2013 r. grupa 24 członków Koła wzięła udział w wizycie studyjnej na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
@ W dniu 24 kwietnia grupa 47 członków Koła wzięła udział w wizycie studyjnej w Sejmie i Senacie RP.
@ W dniu 25 kwietnia w ramach Dni Otwartych na Politechnice Opolskiej członkowie Koła przygotowali symulację rozprawy sądowej (proces cywilny).
@ W dniu 10 maja 2013 r. zorganizowano wykład Pana Antoniego Dudy, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu pt. „Zarządzanie urzędem administracji publicznej". Po wykładzie Pan Dyrektor odpowiedział na pytania uczestników związane z funkcjonowaniem urzędu i sytuacją na rynku pracy.
@ W dniach 14-18 maja 2013 r. grupa 4 członków Koła Naukowego uczestniczyła w wizycie studyjnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wizyta była możliwa dzięki pomocy Pani Danuty Jazłowieckiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.
@ W dniach 26-27 maja 2013 r. w ramach XI Opolskiego Festiwalu Nauki członkowie Koła wzięli udział w przygotowaniu symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, której przewodniczyła Pani prof. dr hab. Gabriela Jyż, sędzia NSA (26 maja) oraz przygotowali konkurs plastyczny dla dzieci pt. „W urzędzie, w banku, w firmie" (podczas pikniku naukowego w dniu 26 maja). W dniu 26 maja członkowie Koła przygotowali warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Między sądem i urzędem".
@ W miesiącach styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju grupa 10 studentów zrealizowała 3-tygodniowe praktyki w biurze senatorskim prof. Piotra Wacha, senatora RP.
@ Od lutego do grudnia trwały prace nad wydaniem monografii złożonej z artykułów studentów pt. „Wybrane aspekty nauki prawa europejskiego i administracyjnego". Monografia powstaje pod patronatem Koła a jej redaktorami są dr Grzegorz Chmielewski i dr Piotr Zamelski.
@ W miesiącach listopadzie i grudniu trwały prace nad podjęciem współpracy z Kołem Naukowym „Lex pro negotium" z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
@ W listopadzie i grudniu 5 członków Koła brało udział w przygotowaniu rankingu przedsiębiorców „Złota Setka Opolszczyzny", który został ogłoszony w dniu 16 grudnia 2013 r. Studenci opracowywali dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Ranking powstał z inicjatywy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Nowej Trybuny Opolskiej.


Rok 2012
@ W dniu 28 marca 2012 r. studenci pojechali do Warszawy w ramach wizyty studyjnej w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Grupa 48 studentów wraz z opiekunem, mgr Piotrem Zamelskim, zwiedziła dostępne pomieszczenia gmachu parlamentu oraz spotkała się z senatorem RP, Panem prof. dr hab. inż. Piotrem Wachem.
@ W dniach 27-31 marca 2012 r. grupa 8 członków Koła Naukowego uczestniczyła wraz z opiekunem, Panią dr Moniką Przybylską, w wizycie studyjnej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wizyta była możliwa dzięki pomocy Pani poseł Danuty Jazłowieckiej.
@ W dniu 13 kwietnia 2012 r. przedstawiciele Koła Naukowego wzięli udział w spotkaniu z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Panem Lee A. Feinsteinem, który wygłosił wykład pt. 'The Next Generation of Partnership: the United States, Poland and the Transatlantic Relationship'.
@ W dniu 16 maja 2012 r. członkowie Koła Naukowego, w dowód podziękowania za udzieloną pomoc i wsparcie, przyznali tytuły Przyjaciela Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Administracji "Ius publicum" Pani Danucie Jazłowieckiej, posłance do Parlamentu Europejskiego, oraz Panom: prof. dr hab. inż. Jerzemu Skubisowi, rektorowi Politechniki Opolskiej w latach 2005-2012, prof. PO dr hab. Krzysztofowi Malikowi, dziekanowi Wydziału Ekonomii i Zarządzania w latach 2005-2012, prof. PO dr hab. Marianowi Ciepajowi, kierownikowi Katedry Prawa Gospodarczego, pomysłodawcy nazwy i statutu Koła, oraz prof. dr hab. inż. Piotrowi Wachowi, senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej i byłemu rektorowi Politechniki Opolskiej.
@ W dniu 28 maja 2012 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w Konferencji Naukowej pt. "Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno - kulturowe aspekty umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi".
@ W dniu 31 maja 2012 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w sesji Rady Miasta Opola.
@ W dniach 24-25 czerwca 2012 r. w ramach X Opolskiego Festiwalu Nauki członkowie Koła Naukowego przygotowali dwudniową prezentację Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
@ W dniu 30 października 2012 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.
@ W dniu 29 listopada 2012 r. członkowie Koła Naukowego wzięli udział w sesji Rady Miasta Opola.
@ W dniu 4 grudnia 2012 r. grupa 30 studentów wzięła udział w wizycie studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie m.in. uczestniczyli w rozprawie.
@ W dniu 7 grudnia 2012 r. studenci uczestniczyli w spotkaniu z Panem prof. dr hab. inż. Piotrem Wachem, senatorem Rzeczypospolitej Polskiej i byłym Rektorem Politechniki Opolskiej.


Rok 2011
@ W dniu 13 stycznia 2011 r. Koło Naukowe zainaugurowało swoją działalność organizacją spotkania z Panem Antonim Dudą, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, pt. „Zarządzanie urzędem administracji publicznej" (13 stycznia 2011 r.).
@ W dniu 30 marca 2011 r. grupa 21 studentów zwięła udział w wizycie studyjnej w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach której studenci zwiedzali gmach parlamentu oraz spotkali się z Panem prof. Piotrem Wachem, senatorem RP.
@ W dniu 22 maja 2011 r. członkowie Koła Naukowego przygotowali prezentację Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej podczas IX Opolskiego Festiwalu Nauki.
@ W dniu 23 maja 2011 r. członkowie Koła Naukowego przeprowadzili warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. "Obywatel w urzędzie" w ramach IX Opolskiego Festiwalu Nauki.
@ W dniu 14 grudnia 2011 r. członkowie Koła Naukowego zorganizowali spotkanie z Panią dr Justyną Stadniczeńko-Sinica pt. "Studia, i co dalej?".

Założenie Koła Naukowego
Naszym pierwszym i najważniejszym projektem było i jest powołanie i rozwijanie działalności Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Administracji „Ius publicum". Koło Naukowe zostało założone przez 31 studentów kierunku „Administracja" na Politechnice Opolskiej przy udziale nauczycieli akademickich: dr Justyny Stadniczeńko-Sinicy i mgr Piotra Zamelskiego. Na mocy decyzji Prorektora Politechniki Opolskiej ds. studenckich, ś.p. prof. dr hab. inż. Jerzego Jantosa, zostało wpisane do uczelnianego rejestru kół naukowych z dniem 9 listopada 2010 r. pod numerem 6/2010.
W dniu 8 czerwca 2016 r. Walne Zebranie Koła zdecydowało o zmianie jego nazwy na Koło Naukowe Ekonomii Prawa "Ius publicum". Zmiana nazwy została zatwierdzona przez Prorektor Politechniki Opolskiej ds. dydaktyki prof. dr hab. Krystynę Macek-Kamińską w dniu 27 lipca 2016 r.
Studia są czasem nauki w zakresie niezbędnej teorii, jak również cennej i przydatnej wiedzy praktycznej. W ramach działalności Koła Naukowego staramy się łączyć systematyczną naukę z poznawaniem jej praktycznego zastosowania. W tym celu m.in. organizujemy wizyty studyjne na rozprawach sądowych, podczas których zapoznajemy się z praktyką stosowania prawa, oraz na sesjach organów stanowiących samorządu terytorialnego, podczas których przysłuchujemy się obradom oraz zapoznajemy się z praktyką stanowienia prawa miejscowego.
Członkowie mogą liczyć na pomoc organizacyjną i merytoryczną przy odbywaniu dodatkowych praktyk i staży zawodowych, które okazują niezwykle ważnym doświadczeniem na początku pracy zawodowej. W tym celu ściśle współpracujemy z Akademickim Biurem Karier Politechniki Opolskiej, które pomaga przy załatwianiu praktyk i staży.
W ramach Koła Naukowego realizujemy szczegółowe projekty o charakterze edukacyjnym, naukowym, społecznym i wychowawczym.