Statut

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Statut określa cele, zadania i zasady funkcjonowania Koła Naukowego Ekonomii Prawa „Ius publicum”.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie używa się określeń:
1) Uczelnia – należy przez to rozumieć Politechnikę Opolską,
2) Wydział – Wydział – należy przez to rozumieć Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej,
3) Koło – należy przez to rozumieć Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius publicum”.
3. Koło jest uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą studentów Uczelni. Członkostwo w Kole ma charakter dobrowolny.
4. Koło działa zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem Uczelni oraz Zarządzeniem Rektora Uczelni nr 28/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

 

§2
Cele i zadania Koła

1. Celami działalności Koła są:
1) pogłębianie wiedzy członków Koła w zakresie nauk o prawie oraz wpływu prawa na życie społeczne i procesy gospodarcze,
2) wzajemna pomoc w nauce i dostępie do źródeł wiedzy,
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne oraz pogłębianie znajomości zasad etycznych w funkcjonowaniu administracji publicznej i podmiotów gospodarczych,
4) wyrabianie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.
2. Zadaniami Koła służącymi realizacji jego celów są w szczególności:
1) przeprowadzanie zebrań członków Koła w celu umówienia spraw merytorycznych i organizacyjnych,
2) organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji zajmujących się tworzeniem i stosowaniem prawa oraz wizyt w ich siedzibach,
3) organizowanie konferencji, sesji, warsztatów naukowych i spotkań tematycznych,
4) aktywny udział członków Koła w życiu Uczelni i Wydziału.

 

§3
Członkowie Koła

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Uczelni, który złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Koła.
2. Wygaśnięcie członkostwa w Kole następuje na skutek utraty statusu studenta Uczelni, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu Koła oraz skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła w związku z prowadzeniem działalności nie dającej się pogodzić z celami Koła.
3. Zarząd Koła ma prawo skreślić z listy członków Koła osobę, która trzykrotnie w ciągu roku akademickiego nie uczestniczyła w Walnym Zebraniu i nie przedstawiła Zarządowi Koła usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni od ustania jej przyczyny.
4. Walne Zebranie Koła może nadać tytuł „Przyjaciela Koła” osobie fizycznej lub osobie prawnej, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów Koła.

 

§4
Walne Zebranie Koła

1. Walne Zebranie Koła odbywa się co najmniej jeden raz w semestrze. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Koła i dokonywanie w nim zmian,
2) wybór i odwołanie członków Zarządu Koła oraz bieżąca kontrola ich działalności,
3) wyznaczanie głównych kierunków działalności Koła.
3. Walne Zebranie Koła jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Koła. Jeżeli Zarząd ogłosił dwa terminy Walnego Zebrania Koła, w drugim terminie można podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych członków Koła.
4. Uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Koła, chyba że Statut Koła przewiduje wyższą liczbę głosów lub utajnienie głosowania w sprawach personalnych.
5. Jeżeli głosowanie ma charakter tajny, Walne Zebranie wybiera komisję skrutacyjną składającą się z co najmniej dwóch członków Koła, którzy nie kandydują na funkcję członka Zarządu Koła.
6. Sekretarz Koła sporządza protokół z Walnego Zebrania Koła, który podlega zatwierdzeniu lub poprawieniu na kolejnym Walnym Zebraniu Koła.

 

§5
Zarząd Koła

1. Zarząd Koła kieruje działalnością Koła i wykonuje uchwały Walnego Zebrania Koła.
2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) kierowanie pracami Koła w porozumieniu z opiekunem Koła i władzami Wydziału,
2) zwoływanie i prowadzenie Walnego Zebrania Koła oraz wykonywanie jego uchwał,
3) wnioskowanie do władz Uczelni i innych podmiotów o przyznanie środków finansowych na działalność Koła,
4) przygotowywanie sprawozdania merytorycznego oraz rozliczenia z otrzymanych środków,
5) reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i Wydziału oraz innych podmiotów.
3. W skład Zarządu Koła wchodzą cztery osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. Pisma w imieniu Zarządu Koła podpisuje przewodniczący Koła lub w jego zastępstwie inny członek Zarządu Koła.
4. Członkiem Zarządu Koła może zostać student Wydziału. Dopuszcza się pełnienie funkcji członka Zarządu Koła przez więcej, niż jedną kadencję.
5. Walne Zebranie Koła wybiera członków Zarządu Koła indywidualnie w głosowaniu tajnym na kadencję obejmującą okres roku akademickiego. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał więcej, niż połowę ważnie oddanych głosów (połowa plus jeden głos).
6. Walne Zebranie Koła może odwołać członka Zarządu Koła większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym po stwierdzeniu poważnych uchybień w pełnieniu funkcji.

 

§6
Opiekun Koła

1. Opiekun Koła sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Koła i udziela studentom niezbędnej pomocy w prowadzeniu działalności.
2. Opiekunem Koła może być wyłącznie nauczyciel akademicki. Funkcję opiekunów Koła może pełnić większa liczba nauczycieli akademickich.

 

§7
Postanowienia końcowe

1. Walne Zebranie Koła może zwrócić się do Rektora Uczelni większością 2/3 członków Koła z wnioskiem o rozwiązanie Koła. Koło może być rozwiązane z powodu niewykonywania jego zadań statutowych lub z innej ważnej przyczyny.
2. Walne Zebranie Koła może wprowadzać zmiany w niniejszym Statucie większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu Koła lub co najmniej 1/3 członków Koła.
3. Statut uchwalono w dniu 12 października 2010 r.
4. Statut zarejestrowano w dniu 9 listopada 2010 r.
5. Zmiany w Statucie uchwalono w dniu 14 listopada 2012 r.
6. Zmiany w Statucie uchwalono w dniach 14 listopada 2012 r. i 22 października 2014 r.
7. Zmiany w Statucie uchwalono 8 czerwca 2016 r. z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.